Pradosham Dates 2016

Shukla Paksha Pradosham
Month Dates
Jan-2016 21
Feb-2016 20
Mar-2016 20
Apr-2016 19
May-2016 19
June-2016 17
July-2016 17
Aug-2016 15
Sep-2016 14
Oct-2016 13
Nov-2016 12
Dec-2016 11
Krishna Paksha Pradosham
Jan-2016 07
Feb-2016 06
Mar-2016 06
Apr-2016 05
May-2016 04
June-2016 02
July-2016 31
Aug-2016 29
Sep-2016 28
Oct-2016 27
Nov-2016 26
Dec-2016 26